Serveis que oferim

Suport tècnic i organitzatiu

Oferim suport tècnic i organitzatiu en el desenvolupament de projectes d’habitatge cooperatiu. Donem suport en la resolució de les qüestions organitzatives, jurídiques, econòmiques i arquitectòniques associades al procés de promoció, tot fomentant l’apoderament i participació per part de les persones sòcies i futures usuàries.

Oferim suport en el disseny i implantació de programes i accions per a l’impuls de l’habitatge cooperatiu en el territori a institucions d’àmbit públic o comunitari.  

Suport econòmic 

Oferim orientació en el disseny financer de projectes d’habitatge cooperatiu i diferents mecanismes de suport per al seu finançament.

Oferim finançament assequible i amb criteris socials i solidaris a nous projectes i promocions. Donem suport mitjançant subvencions als processos de formació i consolidació de noves organitzacions.

Difusió i formació 

Ajudem a difondre el model a través de l’organització, participació o col·laboració en actes o presentacions destinades a persones, col·lectius, entitats i institucions.

Investigació 

Impulsem i desenvolupem estudis i projectes de recerca per a l’ampliació i sistematització del coneixement en el camp de l’habitatge cooperatiu des de múltiples vessants i perspectives.

Serveis a l’usuari

 • Persona

  • T’ajudem a posar-te en contacte amb cooperatives i organitzacions que estiguin impulsant projectes d’habitatge cooperatiu.
  • Et convidem a assistir a la propera sessió que desenvolupi La Dinamo on expliquem les característiques de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i donem eines per organitzar-te i impulsar nous projectes.
  • T’ajudem a organitzar una xerrada al teu barri o ciutat per a difondre el model i promoure l’organització d’un nou grup per impulsar un nou projecte

  Contacta

 • Grup organitzat

  • Us acompanyem en el desenvolupament d’un nou projecte d’habitatge cooperatiu. Us donem suport en les tasques organitzatives, així com en el desenvolupament i resolució de les qüestions jurídiques, econòmiques i arquitectòniques al llarg de tot el procés de promoció, fomentant l’apoderament i participació per part de totes les sòcies.

  Alguns dels serveis concrets són: suport a la consolidació de l’organització, la definició dels estatuts socials i del reglament de règim intern, treballs per a la disposició de sòl o edifici, desenvolupament de l’estructura econòmica i recerca de finançament i definició del model de convivència.

  • Us oferim suport econòmic per al desenvolupament del projecte cooperatiu a través de diferents línies de finançament i de subvenció.

  Contacta

 • Institucions

  • Us ajudem en el desenvolupament de polítiques públiques per a l’impuls de l’habitatge cooperatiu en el vostre territori.
  • Us donem suport en l’activació de nous grups de persones que impulsin nous projectes d’habitatge cooperatiu en el vostre àmbit i us assessorem en la implementació de programes i mesures de suport a les noves organitzacions.
  • Desenvolupem estudis específics per a la introducció de mesures de foment a l’habitatge cooperatiu en documents de planificació de polítiques d’habitatge, com plans locals d’habitatge.
  • Us ajudem a difondre el model a través de l’organització i participació en actes o presentacions destinades a persones o col·lectius al vostre territori.
  • Oferim formació a tècnics, personal municipal o membres d’organitzacions sobre les característiques i procediments per al desenvolupament de nous projectes d’habitatge cooperatiu.

  Contacta

 • Transformació de patrimoni a projectes cooperatius

  • T’ajudem a donar un ús social al teu patrimoni, facilitant el desenvolupament d’un nou projecte d’habitatge cooperatiu.
  • Desenvolupem els estudis tècnics i econòmics per a determinar el potencial de la finca i fem d’enllaç amb organitzacions interessades en impulsar un nou projecte.

  Contacta

Convocatòria per un nou projecte d’habitatge cooperatiu a Roquetes

Nova convocatòria oberta!! Tota la informació la pots trobar a continuació.

 

Per veure la presentació que hem fet als diversos espais del barri de Roquetes, clica aquí!

 

> Objecte de la convocatòria

Convocatòria oberta per al desenvolupament d’un projecte d’Habitatge Cooperatiu en règim d’ús a través de l’adjudicació del Dret de Superfície d’un solar ubicat al carrer Pla dels Cirerers 1, al barri de Roquetes de Barcelona.

> Bases de la convocatòria (descarrega)

> Calendari

> Fins el dia 15 de març podeu enviar dubtes concrets al correu: info@ladinamofundacio.org. Les respostes seran publicades el dia 18 de març al web de La Dinamo.

> Sessió oberta de resolució de dubtes respecte la convocatòria: 18 de març a les 19:00 hores, al Centre Ton i Guida (Carrer Romaní, núm. 6).

> Data límit per presentar-se a la convocatòria fins 21 d’abril de 2019, inclòs.

> Grups que es poden presentar

Grups organitzats i constituïts com associació o cooperativa sense ànim de lucre (veure requisits concrets a les Bases)

> Documentació a entregar

Carpeta 1: Qüestionaris

> Qüestionari 1

> Qüestionari 2

Carpeta 2: Dades entitat

> Estatus associació o cooperativa o instància presentada al Registre corresponent

> NIF associació o cooperativa

> Document signat de compliment de l’establert a la Llei Orgànica de Protecció de Dades

Carpeta 3: Rendes

Acreditació de la renda de les persones adultes del grup a través d’algun dels següents documents:

> Certificat d’imputacions de l’IRPF 2017. Sol·licitud gratuïta al link

> Certificat resum de la declaració anual d’IRPF 2017

> “Modelo 100. Información de la presentación de la declaración”

> Document “Consulta de datos fiscales” exercici 2017″. A les oficines o al web d’Hisenda al següent link

Carpeta 4: Propietats

Acreditació de la no titularitat de propietats de les persones adultes del grup a través de l’Informe de No Titularitat, informe oficial del Registre de la Propietat, que certifica que una persona no disposa de drets o immobles inscrits al seu favor.

> Tramitació en persona: a qualsevol oficina del Registre de la Propietat, portant el DNI (Cost: 9,00€ + IVA)

> Tramitació on-line al link (Cost: 19,90€ + IVA)

Carpeta 5: Arrelament

Acreditació d’arrelament al Districte de Nou Barris amb una antiguitat de mínim 2 anys a través d’algun dels següents documents:

> Certificat d’empadronament o Certificat històric d’empadronament (en cas de certificar empadronament a diversos habitatges del districte, durant els darrers 2 anys). Tramitació gratuïta al link

> Contracte de lloguer vigent

> Contracte laboral vigent

 

Podeu descarregar els qüestionaris i l’ordre de les carpetes a entregar aquí (descarrega)

Tota la documentació s’haurà d’enviar, fins el 21 d’abril de 2019, inclòs, a l’adreça de correu electrònic de La Dinamo: info@ladinamofundacio.org

 

> Resolució de dubtes i preguntes respecte la convocatòria

1/ Sobre les rendes

 • Rendes, segons declaració anual, superiors a les rendes percebudes realment.
 • Rendes percebudes al darrer exercici, superiors al llindars establerts, degut a circumstàncies excepcionals acreditables.

Des de La Dinamo només s’avaluaran les rendes declarades al corresponent Certificat tributari d’IRPF.

En casos en què la renda percebuda real d’una persona d’una UEC no es correspongui amb les dades que apareixen a la declaració de la renda, o que hi hagi hagut alguna anomalia molt concreta en el darrer exercici, la persona afectada podrà entregar la documentació justificatòria que consideri.

Aquests casos concrets seran avaluats individualment. En cas que la justificació quedi desestimada, la UEC en qüestió no constarà en l’avaluació del grup, i les persones que la formen no podran entrar com a habitants del projecte.

 • Persones que van tenir ingressos l’any 2017 a altres països. Quin document han d’aportar?

Serà necessari presentar declaració de renda oficial del país en qüestió, o certificat oficial que acrediti la no necessitat de realitzar-la, amb resum de les dades de renda.

 • Persones que van rebre beques d’un altre país l’any 2017. Quin document han d’aportar?

Els imports de beques queden reflectits a la declaració de renda. Per tant, serà necessari entregar el document de declaració de renda oficial. En cas de no haver de realitzar la declaració de renda, caldrà entregar certificat oficial que acrediti la no necessitat de realitzar-la, amb resum de les dades de renda, i documentació oficial acreditativa de la beca.

 • Les persones amb deutes amb l’administració pública, poden ser sòcies de la cooperativa? Exemple: multes de trànsit.

La decisió correspon a la cooperativa, la qual haurà de valorar el risc que representa pel conjunt de les sòcies, i el projecte.

2/ Sobre les propietats

 • Casos de propietats individuals o compartides, i/o amb usdefruit, vitalici o no, en una altra persona.

Respecte la situació d’una persona que sigui propietària d’algun immoble en les condicions anunciades, només s’acceptaran els casos que són admesos segons els criteris del Registre de Sol·licitants d’HPO. Per tal de justificar-ho, la persona haurà d’entregar el Comprovant d’Inscripció al registre de sol·licitants d’HPO