Serveis que oferim

Suport tècnic i organitzatiu

Oferim suport tècnic i organitzatiu en el desenvolupament de projectes d’habitatge cooperatiu. Donem suport en la resolució de les qüestions organitzatives, jurídiques, econòmiques i arquitectòniques associades al procés de promoció, tot fomentant l’apoderament i participació per part de les persones sòcies i futures usuàries.

Oferim suport en el disseny i implantació de programes i accions per a l’impuls de l’habitatge cooperatiu en el territori a institucions d’àmbit públic o comunitari.  

Suport econòmic 

Oferim orientació en el disseny financer de projectes d’habitatge cooperatiu i diferents mecanismes de suport per al seu finançament.

Oferim finançament assequible i amb criteris socials i solidaris a nous projectes i promocions. Donem suport mitjançant subvencions als processos de formació i consolidació de noves organitzacions.

Difusió i formació 

Ajudem a difondre el model a través de l’organització, participació o col·laboració en actes o presentacions destinades a persones, col·lectius, entitats i institucions.

Investigació 

Impulsem i desenvolupem estudis i projectes de recerca per a l’ampliació i sistematització del coneixement en el camp de l’habitatge cooperatiu des de múltiples vessants i perspectives.

Serveis a l’usuari

 • Persona

  • T’ajudem a posar-te en contacte amb cooperatives i organitzacions que estiguin impulsant projectes d’habitatge cooperatiu.
  • Et convidem a assistir a la propera sessió que desenvolupi La Dinamo on expliquem les característiques de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i donem eines per organitzar-te i impulsar nous projectes.
  • T’ajudem a organitzar una xerrada al teu barri o ciutat per a difondre el model i promoure l’organització d’un nou grup per impulsar un nou projecte

  Contacta

 • Grup organitzat

  • Us acompanyem en el desenvolupament d’un nou projecte d’habitatge cooperatiu. Us donem suport en les tasques organitzatives, així com en el desenvolupament i resolució de les qüestions jurídiques, econòmiques i arquitectòniques al llarg de tot el procés de promoció, fomentant l’apoderament i participació per part de totes les sòcies.

  Alguns dels serveis concrets són: suport a la consolidació de l’organització, la definició dels estatuts socials i del reglament de règim intern, treballs per a la disposició de sòl o edifici, desenvolupament de l’estructura econòmica i recerca de finançament i definició del model de convivència.

  • Us oferim suport econòmic per al desenvolupament del projecte cooperatiu a través de diferents línies de finançament i de subvenció.

  Contacta

 • Institucions

  • Us ajudem en el desenvolupament de polítiques públiques per a l’impuls de l’habitatge cooperatiu en el vostre territori.
  • Us donem suport en l’activació de nous grups de persones que impulsin nous projectes d’habitatge cooperatiu en el vostre àmbit i us assessorem en la implementació de programes i mesures de suport a les noves organitzacions.
  • Desenvolupem estudis específics per a la introducció de mesures de foment a l’habitatge cooperatiu en documents de planificació de polítiques d’habitatge, com plans locals d’habitatge.
  • Us ajudem a difondre el model a través de l’organització i participació en actes o presentacions destinades a persones o col·lectius al vostre territori.
  • Oferim formació a tècnics, personal municipal o membres d’organitzacions sobre les característiques i procediments per al desenvolupament de nous projectes d’habitatge cooperatiu.

  Contacta

 • Transformació de patrimoni a projectes cooperatius

  • T’ajudem a donar un ús social al teu patrimoni, facilitant el desenvolupament d’un nou projecte d’habitatge cooperatiu.
  • Desenvolupem els estudis tècnics i econòmics per a determinar el potencial de la finca i fem d’enllaç amb organitzacions interessades en impulsar un nou projecte.

  Contacta

Convocatòria per un projecte a La Bordeta

> Objecte de la convocatòria

Convocatòria oberta per al desenvolupament d’un projecte d’Habitatge Cooperatiu Popular a través de l’adjudicació del dret d’usdefruit d’un edifici ubicat al barri de La Bordeta de Barcelona

> Documents descarregables amb informació de la convocatòria

Resum de les Bases (descarrega)

Bases completes (descarrega)

 > Calendari

– Fins el dia 9 de novembre podeu enviar deubtes concrets al correu: info@ladinamofundacio.org. Les respostes seran publicades el dia 16 de novembre al web de La Dinamo.

– Sessió oberta de resolució de dubtes respecte la convocatòria: 22 de novembre a les 18:30 a la Lleialtat Santsenca (C/ Olzinelles 31)

– Data límit per presentar-se a la convocatòria fins 31 de desembre de 2017, inclòs.

 > Grups que es poden presentar

Grups organitzats i constituïts com associació o cooperativa (veure condicions a les Bases)

 > Documentació a entregar

Qüestionari 1 (descarrega)

Qüestionari 2 (descarrega)

– Documentació addicional següent:

1) Estatuts i NIF de l’associació o cooperativa sol·licitant

2) Certificat tributari de IRPF de totes les persones del grup. Link de sol·licitud gratuïta

Si un dels membres no hagués presentat la Declaració l’acreditació dels seus ingressos es farà a través d’un procediment que es diu «Consulta de Datos Fiscales». Link de sol·licitud gratuïta

3) Informe de No Titularitat o Comprovant d’inscripció al registre de sol·licitants d’HPO de totes les persones del grup. Link de tramitació (Cost Informe No Titularitat: 19,90€ + IVA)

4) Certificat d’empadronament de les persones residents al districte de Sants-Montjuïc. Link de sol·licitud gratuïta

Tota la documentació s’haurà d’enviar conjuntament, fins el 31 de desembre de 2017, inclòs, a l’adreça de correu electrònic de La Dinamo: info@ladinamofundacio.org

 

> Resolució de dubtes i preguntes respecte la convocatòria

1/ Sobre les rendes

 • Rendes, segons declaració anual, superiors a les rendes percebudes realment.
 • Rendes percebudes al darrer exercici, superiors al llindars establerts, degut a circumstàncies excepcionals acreditables.

Des de La Dinamo només s’avaluaran les rendes declarades al corresponent Certificat tributari d’IRPF.

En casos en què la renda percebuda real d’una persona d’una UEC no es correspongui amb les dades que apareixen a la declaració de la renda, o que hi hagi hagut alguna anomalia molt concreta en el darrer exercici, la persona afectada podrà entregar la documentació justificatòria que consideri.

Aquests casos concrets seran avaluats individualment. En cas que la justificació quedi desestimada, la UEC en qüestió no constarà en l’avaluació del grup, i les persones que la formen no podran entrar com a habitants del projecte. En aquest cas el grup haurà de tenir el mínim número de UECs definit (7 UECs), sense comptar la UEC desestimada.

 • Com calcular la renda anual bruta

La renda anual bruta correspon a la suma de les caselles 392 (base imposable general) i 405 (base imposable de l’estavi) de la declaració de la renda (més informació aquí).

2/ Sobre les propietats

 • Casos de propietats individuals o compartides, i/o amb usdefruit, vitalici o no, en una altra persona.

Respecte la situació d’una persona que sigui propietària d’algun immoble en les condicions anunciades, només s’acceptaran els casos que són admesos segons els criteris del Registre de Sol·licitants d’HPO. Per tal de justificar-ho, la persona haurà d’entregar el Comprovant d’inscripció al registre de sol·licitants d’HPO.

3/ Sobre el requisit d’empadronament

Es poden presentar persones de qualsevol regió o territori. El fet que una part important del grup estigui empadronada al Districte de Sants-Montjuïc des de fa dos anys o més, és un element que es valorarà positivament tal i com s’especifica a l’apartat D3/ Criteris d’avaluació, però que no és condició indispensable per a presentar-se a la convocatòria.

4/ Sobre la tinença dels habitatges i calendari d’entrada

2 dels 10 habitatges estan actualment en règim de lloguer, i no seran traspassats a la cooperativa fins que els contractes vigents no finalitzin. Segons això, a curt termini la cooperativa només podrà comptar amb l’ús de 8 habitatges. Aquests es posaran a disposició de l’entitat adjudicatària de manera progressiva, entre juny i desembre de 2018, tal i com s’especifica al subapartat Usos i tinences dels habitatges i locals del punt B2/ Descripció de l’edifici a adjudicar de les bases.

5/ Sobre la situació contractual dels locals i futurs usos admesos

Actualment els locals estan en ús, tal i com s’especifica al subapartat Usos i tinences dels habitatges i locals del punt B2/ Descripció de l’edifici a adjudicar de les bases. L’ús dels locals es mantindrà i serà gestionat per La Dinamo fins que acabin els contractes vigents. A partir d’aquell moment, la cooperativa passarà a gestionar l’activitat dels locals, i serà aquesta la que haurà de definir-ne l’ús i les condicions. En aquest moment, la cooperativa podrà utilitzar els locals de l’edifici com a espai comunitari, o llogar-los a tercers, en les condicions que especifica l’apartat F12/ Relació de la cooperativa amb tercers i l’apartat F14/ Ús dels locals.

6/ Sobre l’abonament del cànon

El cànon mensual a satisfer per la transmissió del dret d’usdefruit per a la totalitat de l’immoble serà abonat des de la formalització del mateix. Aquest està calculat comptant l’ús dels habitatges i dels locals i el preu s’actualitzarà anualment en proporció a les variacions de l’Índex General de Preus de Consum (IPC).

Durant el període en què no tots els locals o habitatges estiguin a disposició de la cooperativa, el cànon mensual es minorarà descomptant els elements corresponents.

7/ Sobre el retorn de les aportacions inicials

Les persones sòcies poden ser usuàries indefinides d’un habitatge així com dels espais comunitaris. Cada Unitat de Convivència haurà de fer un aportació inicial i pagarà una quota mensual assequible. En cas que la Unitat de Convivència decideixi abandonar la cooperativa o canviar d’habitatge, podrà renunciar al dret d’ús recuperant l’aportació de capital inicial. La cooperativa tornarà a assignar l’habitatge a una altra Unitat de Convivència expectant que abonarà l’aportació inicial i continuarà pagant les quotes mensuals, amb les mateixes condicions d’assequibilitat que gaudia l’anterior.

8/ Visita a un dels habitatges

Es programarà una visita a un dels habitatges a principis de desembre. Podran assistir a la visita dues persones per grup, concertant cita prèviament a través de l’adreça de correu electrònic info@ladinamofundacio.org.