Presentació del primer projecte d’Habitatge Cooperatiu Popular en cessió d’ús

Presentació del primer projecte d’Habitatge Cooperatiu Popular en cessió d’ús

El dimarts 17 d’abril ens hem trobat a la Lleialtat Santenca per compartir amb tots i totes com ha anat el primer any i mig d’activitat de La Dinamo i presentar alguns dels projectes en que treballarem aquest 2018.

Concretament, la informació compartida ha estat: (a) retorn de la convocatòria del projecte La Bordeta, (b) presentació del nou projecte La Diversa, (c) Què hem fet fins ara i què farem el 2018, (d) presentació del patronat. Us en fem cinc cèntims en aquest post!

a/ Retorn de la convocatòria per a portar a terme un projecte d’Habitatge Cooperatiu Popular en cessió d’ús a La Bordeta

El passat més de febrer vàrem resolodre la primera convocatòria impulsada per La Dinamo per a l’adjudicació d’una finca, propietat de la fundació, per al desenvolupament d’un projecte d’Habitatge Cooperatiu Popular en cessió d’ús. La iniciativa permet:

  • La creació d’una nova cooperativa, La Diversa, fent créixer així el nombre d’experiències a la ciutat.
  • Posar en pràctica un mecanisme per a la mobilització de patrimoni privat cap a habitatge cooperatiu, amb un ús social i no especulatiu. Aquesta via ens sembla especialment necessària a ciutats com Barcelona, que té un percentatge molt baix d’habitatge assequible i pateix una gran pressió immobiliària i especulativa en el camp de l’habitatge lliure.

Aquesta és la primera convocatòria de La Dinamo dins el Programa d’Habitatge Coopertiu POPULAR en cessió d’ús, que té per objectiu facilitar l’accés l’habitatge cooperatiu a persones amb rendes baixes, fomentant la màxima inclusivitat i universalitat del model. El programa preveu doncs la mobilització de recursos per aquesta fi, ja sigui a través de donatius econòmics, donacions o cessions de patrimoni, d’edificis, solars o habitatges dispersos.

La finca en qüestió està ubicada al districte de Sants-Montjuïc, a la carretera de La Bordeta, i consta d’un edifici totalment rehabilitat format per 10 habitatges i 3 locals. Es planteja una cessió de 28 anys més 2 prorrogables amb la contraprestació d’una cànon mensual. El fet de disposar d’un edifici construït i en bon estat de conservació, fa possible que el projecte presenti unes condicions d’assequibilitat molt més favorables que en aquells casos en que cal promoure i construir o, fins i tot, adquirir el sòl. Així doncs, es preveuen unes aportacions inicials de 4000€ per unitat de convivència i unes quotes mensuals al voltant dels 350-400€.

L’avaluació de la convocatòria s’’ha fet a través de criteris objectius avaluats per l’equip tècnic de La Dinamo, i criteris subjectius avaluats per un jurat format per 2 persones del patronat, 2 persones de l’equip tècnic i 1 persona de la comissió social de Coop57. Els criteris que s’han tingut en compte han estat: les característiques de l’organització i de funcionament del grup, la proposta d’implicació en el territori i de vida en comunitat i, especialment, els aspectes econòmics com la renda mitja de la cooperativa o mesures internes de solidaritat i suport mutu.

S’han presentat 7 grups integrats per un total de 140 persones, amb projectes de molta qualitat. Aquesta alta participació ens anima a seguir treballant per poder impulsar nous projectes.

b/ La Diversa, nou projecte d’habitatge cooperatiu a Sants

El grup adjudicatari de la convocatòria ha estat La Diversa. El projecte, se seguirà desenvolupant al llarg dels propers mesos i es preveu que les seves membres puguin entrar a viure a l’edifici entre octubre i desembre de 2018.

La Mireia, la Sílvia i la Patricia ens van explicar el projecte col·lectiu que volen impulsar.

Foto: Martí Fradera Bohera

c/ Què hem fet i què farem el 2018?

Durant aquest any i mig de treball, des de La Dinamo hem avançat en tres àmbits d’actuació principals: (1) el suport tècnic i econòmic a nous projectes, (2) la divulgació del model, i (3) l’acció política per a contribuir a l’organització del sector i a l’impuls de polítiques de foment.

En aquest sentit, estem molt contentes d’haver iniciat els primers acompanyaments a grups que inicien noves experiències a diferents punts del territori. Destacar també les moltes trobades incials, amb més de 20 grups que apleguen més de 250 persones, que sumat a les moltes persones que han assistit a les diferents xerrades, ens permeten constatar el gran interès que hi ha pel model i la gran quantitat de gent que vol organitzar-se per resoldre col·lectivament l’accés a l’habitage.

En l’àmbit financer, hem realitzat el primer préstec participatiu a la cooperativa d’habitatges La Borda per un import de 150.000€. A més a més, estem treballant conjuntament amb Coop57 per recolzar plegats noves iniciatives.

En el camp de la divulgació, hem redactat una guia sobre “Com crear un projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús” de suport als grups que volen iniciar un nou projecte. La guia està disponible als diversos Ateneus Cooperatius del territori, i la podeu descarregar digitalment aquí.

També estem contentes de poder explicar l’homologació de La Dinamo com a Promotora Social d’Habitatge, per part de l’Agència d’Habitatge de Catalunya. Entre altres coses, això ens ha de permetre poder mobilitzar patrimoni privat cap a habitatge cooperatiu mitjançant l’exercici del Dret de Tanteig i Retracte.

Pel que fa a l’activitat de 2018 vam avançar que estem treballant per poder fer una segona convocatòria d’adjudicació de sòl privat per a un nou projecte d’habitatge cooperatiu abans d’acabar l’any. En aquest cas, es tractarà d’un solar situat a l’àrea de Barcelona o els municipis del continu urbà que es mobilitzarà a través del mateix mecanisme de convocatòria oberta que s’ha seguit a La Bordeta.

En el marc del Projecte Singular que hem rebut juntament amb La Borda desplegarem diferents actuacions entre les quals:

  • Xerrades als diferents Ateneus Cooperatius del territori explicant el model i compartint eines per a l’apoderament i organització noves experiències
  • Creació d’un programari de suport a la gestió de projectes cooperatius en fase de convivència
  • Disseny de noves eines de suport econòmic i financer, treballades juntament amb Coop57, que facilitin la mobilització de sòl privat i el finançament específic per a projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

Finalment també estem treballant en un estudi sobre el marc legal de l’habitatge cooperatiu que posarem a disposició del sector i que creiem que ens pot ajudar a totes a avançar en la concreció jurídica de la cessió d’ús i de l’habitatge cooperatiu, de cara a aliniar-nos en la defensa d’un model social, assequible i netament antiespeculatiu.

d/ Presentació del Patronat

Un dels aspectes importants des del naixement de la fundació ha estat avançar en l’obertura i ampliació del espais de govern i participació de l’entitat. Per això hem treballat per a la constitució d’un patronat ampli, que finalment s’ha conformat per set persones de diversos espais socials, acadèmics i professionals que aporten punts de vista complementaris a l’organització.

Per altra banda, en els propers mesos constituirem el Consell Assessor. Un òrgan de suport del Patronat  integrat per persones especialistes de diferents àmbits, que puguin aportar la seva expertesa en els debats i treball que desenvolupem des de La Dinamo. També volem constituir l’Espai Social de la fundació, un espai de debat i reflexió que incorpori persones i entitats vinculades als moviments socials, al sector de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i a la lluita pel dret a l’habitatge. Entenem que aquest espai ha de tenir l’objectiu d’avaluar les accions de La Dinamo, i recollir comentaris, crítiques i propostes de línies de futur.

Finalment, s’ha anat consolidant l’estructura tècnica de la fundació que a dia d’avui, està integrada per dues persones assalariades, i per les cooperatives Lacol i La Ciutat Invisible, amb el suport d’Estudi Mirall. Properament es preveu poder incorporar una altra persona que acabi de completar l’equip.

 

Volem donar les gràcies a totes les persones que vàreu venir, que ens doneu suport i que cada dia treballeu per fer de l’habitatge un dret i no un luxe. Esoerem seguir-nos trobant per fer créixer i estendre l’habitatge cooperatiu! Des de La Dinamo seguirem treballant!

Reapropiem-nos del territori a través de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús!!