Fem més habitatge social i cooperatiu!

Fem més habitatge social i cooperatiu!

Des de La Dinamo Fundació, entitat que forma de la Sectorial d’Habitatge cooperatiu en cessió d’ús de la XES, donem suport al conveni marc per a la provisió d’habitatges destinats a lloguer assequible i cessió del dret d’ús. Aquest conveni ha de fomentar i contribuir a l’extensió de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Barcelona.

En la situació d’emergència que estem vivint, en què s’han agreujat les problemàtiques d’accés a l’habitatge, i en què s’ha posat de manifest l’absoluta necessitat de poder viure en un habitatge digne, és més important que mai impulsar polítiques d’habitatge.

Aquesta situació és, també, una oportunitat per reflexionar sobre els drets universals i plantejar propostes vinculades als sectors estructurals de la societat, amb una mirada estratègica àmplia i a més llarg termini. Un dels drets universals que ha estat constantment vulnerat és l’accés a un habitatge digne, un pilar bàsic que contribueix a assolir altres drets com són la salut, l’educació, l’enxarxament i vincle social, etc.

Pensem, doncs, que cal fer política pública vinculada a l’habitatge com a sector estructural de la societat. I pensem que cal fer-ho des del cooperativisme, apostant pels nous models alternatius d’accés a l’habitatge que estan emergent a Catalunya els darrers anys, més comunitaris, assequibles, saludables i sostenibles.

L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús actualment ja compta amb 21 projectes arreu del territori català: 6 en convivència i 15 en promoció, que inclouen més de 400 habitatges en total, i que volem que creixi els propers anys.

Per poder fer un salt d’escala del model, és necessària la col·laboració pública-cooperativa, contribuint a l’extensió d’un model que garanteixi les condicions d’assequibilitat i inclusivitat dels projectes, i esdevingui una alternativa generalitzable pel conjunt de les classes populars a Catalunya. Per fer-ho, des del sector reivindiquem 2 grans reptes per a l’eixamplament d’aquest nou model:

la creació d’un marc legal propi, que en reconegui l’interès públic, i que estem treballant des de fa mesos des de les diverses entitats del sector;

– i el desenvolupament de polítiques públiques per a la facilitació de sòl públic, així com l’accés al finançament, i l’impuls de mecanismes de suport econòmic

El conveni marc que s’ha signat s’esdevé un impuls important per part de l’Ajuntament de Barcelona i permet prioritzar la promoció d’habitatge social i cooperatiu de la manera més ràpida i eficient; i que té per objectiu la mobilització de sòl cap a projectes d’habitatge social, entre ells l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de protecció oficial. Ens sembla especialment interessant diversos mecanismes que inclou el conveni, que van més enllà de la cessió de sòl públic:

– facilitació de l’accés al finançament pel conjunt de solars que es posen a disposició

– garantia per part de l’Ajuntament, fet que facilita l’accés al finançament i que evita requerir garanties personals o la divisió horitzontal

– ajuts directes retornables per valor del 7% de la promoció

– cànon 0 durant els primers 25 anys

La combinació dels diversos mecanismes, i que s’han de poder sumar a altres ajuts estatals i autonòmics, ha de fomentar l’assequibilitat del model i contribuir a que sigui inclusiu al conjunt de la població.

El dret a l’habitatge és una lluita molt àmplia, i sabem que aquests mecanismes són bones notícies i un avanç gran, però no són suficients per garantir aquest dret.

Malauradament el parc públic d’habitatge és totalment insuficient, i per això pensem que cal implementar altres polítiques públiques que se sumin a garantir aquest dret, sistemàticament vulnerat.

//