Aconseguits els ajuts de la Generalitat per l’habitatge cooperatiu

Aconseguits els ajuts de la Generalitat per l’habitatge cooperatiu

Es tracta de la primera subvenció aconseguida per l’habitatge cooperatiu que recupera sòl privat. Se’n beneficien tres projectes d’acompanyament de La Dinamo: La Morada, La Raval i La Titaranya.

Els projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús tenen per davant diversos reptes i incerteses, però ajuts com aquests faciliten la viabilitat dels projectes. Una de les traves més recurrents a la qual s’enfronten les cooperatives d’habitatge és l’accés a un sòl. Tot i que,  algunes Administracions locals comencen a donar suport al model amb la cessió de sòl públic, cal tenir en compte que aquest és limitat i en molts casos per poder fer realitat un projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús caldrà accedir a la compra de sòl privat tot i les dificultats econòmiques que això pot representar per al projecte. 

Recuperar sòl privat per transformar-lo en sòl comunitari

Des de Coop 57 i La Dinamo es va iniciar una estratègia de compra i recuperació de sòl privat, en els casos on els grups d’habitatge cooperatiu no tinguessin opcions d’obtenir una concessió d’un solar públic. Aquesta línia estratègica té un component polític molt important que és el de començar a guanyar terreny a l’especulació i privatització del sòl, recuperant sòl privat i fent-lo sòl comunitari.

La tinença compartida del sòl aposta pel manteniment de la propietat col·lectiva i l’ús social dels espais i habitatges al llarg del temps. L’objectiu és desmercantilitzar i socialitzar patrimoni amb un alt contingut social mitjançant l’adquisició en propietat i administració de sòl en benefici de la comunitat i d’entitats d’economia social i solidària, i que aquest no torni a mans privades en un futur. Paral·lelament, amb la qualificació dels habitatges s’està impactant directament en l’increment del parc d’habitatge protegit.

El contingut inicial de les bases de la convocatòria d’ajuts per al 2021 només permet accedir a les promocions ubicades en sòl públic, quedant fora els projectes ubicats en sòl privat, tot i estar parlant de projectes sense ànim de lucre i amb iniciativa social.

Reivindicació del sòl comunitari a les bases de convocatòria d’ajuts públics 

Des d’aleshores La Dinamo va convertir en reivindicació el fet que les institucions acceptessin incloure a les bases els projectes d’habitatge cooperatiu amb tinença comunitària fent pressió als espais d’incidència política en els que participem. Considerem que els projectes d’habitatge cooperatiu que s’estan desenvolupant en sòl comunitari/cooperatiu tenen un elevadíssim interès públic donat que estan recuperant espais privats per crear comunitat dins un territori, així com augmentant el parc d’habitatge protegit.  

Les bases TES/1547/2021 i la convocatòria d’ajuts VPD/1721/2021 esdevenen les primeres a reconèixer la nostra reivindicació i a atorgar una subvenció a dos projectes amb tinença de sòl col·lectiu, La Titaranya a Valls  i La Morada a Roquetes, Barcelona. També ha obtingut un ajut un altre projecte acompanyat per La Dinamo: La Raval a Manresa que compta amb cessió d’ús de sòl públic a 75 anys. 

Celebrem aquesta nova fita i esperem que aquest fet obri camí a altres entitats del sector d’habitatge cooperatiu a fer pressió i apostar per la recuperació de sòl privat i que, per una altra banda, animi a les cooperatives a apostar per aquest model de tinença.