Col·labora

La Dinamo Fundació aplicarà els seus recursos humans i materials a la promoció de l’habitatge cooperatiu d’acord als seus objectius i a les diferents línies d’actuació:

 • Subvencionant els processos formatius i de consolidació organitzativa dels grups impulsors.
 • Facilitant finançament assequible i amb criteris socials i solidaris a nous projectes i promocions.
 • Participant en la capitalització i en les inversions a llarg termini que requereix la consolidació i extensió dels habitatges cooperatius.
 • Finançant els processos de recerca, adquisició i sistematització de coneixement interdisciplinar en els diferents àmbits implicats en la promoció del model d’habitatge cooperatiu (sociològic, arquitectònic, urbanístic, jurídic, econòmic,…)

Per a la realització d’aquestes activitats, la Dinamo cercarà finançament activament a partir de la gestió del seu Patrimoni Fundacional i de la realització d’activitats econòmiques pròpies, així com de la captació de diversos recursos públics i privats (subvencions, llegats i diverses formes de mecenatge). A la vegada, La Dinamo també vol comptar amb les aportacions de persones i entitats de l’economia social que vulguin impulsar el projecte.

Com pots contribuïr-hi?


Donants individuals
 • Donació periòdica: 120€/any
 • Donació periòdica reduïda: 60€/any (persones aturades, jubilades o menors de 30 anys)
 • Donació voluntària superior als 120€/any

Subjecta a IVA: no

 • Beneficis fiscals per persones físiques

  Persones físiques: Es permetran descomptes en la quota de l’IRPF per import del 80% dels 150 primers euros donats i del 35% per als restants. Si les aportacions es mantenen o pugen en anys successius, es pot descomptar de la quota de l’IRPF el 40% de l’import donat.

Entitats Donants
 • Donació de 600€/any
 • Donació de 1000 – 3000€/any
 • Donació voluntària superior als 3000€/any
 •  

Subjecta a IVA: no

 • Beneficis fiscals per persones jurídiques

  Persones jurídiques: descomptes en la quota de l’Impost de Societats per import del 35% de l’import donat. Si les aportacions es mantenen o pugen en anys successius, es pot descomptar de la quota de l’IRPF el 40% del’ import donat.

  La base d’aquesta deducció no podrà excedir del 10% de la base imposable del període impositiu. Les quantitats que excedeixin d’aquest límit es podran aplicar en els períodes impositius que concloguin en els deu anys immediats i successius.


Donacions

Aportacions de béns, drets o serveis en espècies.

 • Coneixes els beneficis fiscals de les donacions?

  Persones físiques: Es permetran descomptes en la quota de l’IRPF per import del 80% dels 150 primers euros donats i del 35% per als restants. Si les aportacions es mantenen o pugen en anys successius, es pot descomptar de la quota de l’IRPF el 40% de l’import donat.

  Persones jurídiques: descomptes en la quota de l’Impost de Societats per import del 35% de l’import donat. Si les aportacions es mantenen o pugen en anys successius, es pot descomptar de la quota de l’IRPF el 40% de l’import donat.

  La base d’aquesta deducció no podrà excedir del 10% de la base imposable del període impositiu. Les quantitats que excedeixin d’aquest límit es podran aplicar en els períodes impositius que concloguin en els deu anys immediats i successius.

Convenis de col·laboració empresarial

Ajuts econòmics d’empreses o professionals a canvi que la fundació difongui per escrit per qualsevol mitjà el seu suport a les activitats.

 • Coneixes els beneficis fiscals dels convenis?

  Si ets una professional o empresària individual

  A través d’aquesta forma de mecenatge, els imports que aportis (diferents i afegits als donatius i donacions) estaran exempts d’IVA i seran considerats despesa deduïble per a la determinació de la base imposable de les teves activitats econòmiques en la teva declaració anual d’IRPF. Per la seva part, La Dinamo deixarà constància pública de la teva contribució a l’impuls de l’habitatge cooperatiu.

  Si sou empresa o entitat que desenvolupa activitats econòmiques

  A través d’aquesta forma de mecenatge, els imports que aportis (diferents i afegits als donatius i donacions) estaran exempts d’IVA i seran considerats despesa deduïble per a la determinació de la base de l’Impost de Societats. Per la seva part, La Dinamo deixarà constància pública de la teva contribució a l’impuls de l’habitatge cooperatiu.


Patrocini

Contractes de prestació de serveis publicitaris en els quals la fundació cedeix la seva imatge i marca per promoure els productes o serveis del patrocinador.

 • Públic objectiu

  Empreses i altres entitats amb activitat econòmica. Especialment si sou una cooperativa, persona física o entitat vinculada a l’economia social, en particular en activitats relacionades directament o indirecta amb l’habitatge.

Fons especials

Béns aportats per ser destinats a finalitats d’interès general de forma transitòria o definitiva sense necessitat de constituir una fundació.

 • Públic objectiu

  Persones físiques i jurídiques interessades en desenvolupar amb certa autonomia projectes particulars coherents amb les finalitats de la fundació.

  Si voleu que el vostre patrimoni es posi al servei de la promoció de l’habitatge cooperatiu o voldríeu desenvolupar algun aspecte en particular col·laborant de forma més activa en les activitats de La Dinamo, el Codi Civil de Catalunya ofereix la possibilitat de constituir fons especials adscrits a la fundació que poden facilitar-te el desenvolupament del teu projecte col·laborant amb nosaltres amb totals garanties.

//