Què és l’habitatge cooperatiu?

El model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús es basa en l’organització cooperativa i sense ànim de lucre per a proveir d’habitatge digne a un preu assequible a les persones sòcies que la conformen. Aquestes gaudeixen d’un dret d’ús indefinit sobre un dels habitatges, mitjançant el pagament d’una quota inicial i una quota d’ús mensual assequible.

Aquest model concep l’habitatge com a bé d’ús i no d’inversió i aposta per la seva desmercantilització en tant que dret fonamental. És un model col·lectiu impulsat per les futures persones usuàries que permet desenvolupar projectes de convivència socials, participatius i solidaris. Un model que pot incidir en la transformació social amb l’impuls d’una economia solidària i sostenible que posa al centre el benestar i cura de les persones i el medi ambient.

Característiques del model

Des de la Sectorial d’habitatge cooperatiu i transformador de La Xarxa d’Economia Solidària (XES), on participem des de La Dinamo, s’ha definit cinc principis fonamentals que caracteritzen el model d’habitatge cooperatiu que volem impulsar. 

1. L’absència de lucre i la preservació de la propietat col·lectiva

Apostem per garantir el manteniment de la propietat col·lectiva del sòl i l’edifici al llarg del temps i evitar la individualització de la propietat o les pràctiques especulatives amb l’habitatge, sigui a títol individual o col·lectiu. La propietat col·lectiva és doncs una aposta per l’habitatge com a bé d’ús i sense ànim de lucre.   

2. L’assequibilitat i inclusivitat dels projectes

Treballem perquè l’habitatge cooperatiu sigui una alternativa assequible i inclusiva per al màxim de llars, de diferents nivells d’ingressos i grups socials i culturals. Entenem la inclusivitat com una eina contra desigualtat en l’accés a un habitatge digne i adequat. 

3. El foment de l’autogestió i la construcció de comunitat

Considerem essencial que la governança i el lideratge de les cooperatives sigui de les sòcies usuàries i no de gestores externes. Projectes amb una base social apoderada, on es teixeixi comunitat a través de la solidaritat i el suport mutu, la convivència, les cures i el consum cooperatiu.  

4. El compromís amb el creixement del model i la intercooperació 

Entenem cada projecte com un espai d’oportunitat des d’on contribuir a fer créixer el cooperativisme d’habitatge, generant estalvi col·lectiu, ajudant al naixement de noves cooperatives, i enxarxant-se per defensar interessos comuns. Intercooperant també amb entitats i empreses de l’ESS per enfortir el mercat social.  

5. La corresponsabilitat amb l’entorn i el dret a l’habitatge

Concebem el model cooperatiu, com una eina més en la lluita compartida pel dret a l’habitatge. Així mateix, apostem per la generació de projectes compromesos amb el medi ambient, dibuixant projectes ambientalment sostenibles, i amb el territori, oberts i enxarxats amb el teixit social i veïnal de l’entorn.  

I si fem front a l’especulació a través de la propietat col·lectiva?

Perquè l’habitatge cooperatiu és assequible, estable i flexible?

I si ens proveïm col·lectivament d’habitatge tot construint comunitat?


Model a altres països

El model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús compta amb un llarg recorregut a diversos països com Alemanya, Dinamarca, Canadà, Regne Unit i Uruguai, entre d’altres. Trobem doncs experiències àmpliament consolidades, tot i que cadascuna d’elles presenta especificitats i recorreguts singulars.


Iniciatives a Catalunya

Projectes Dinamo en promoció

Projectes en convivència

Projectes motriu