Bloc de pisos a Lleida

Bloc de pisos a Lleida

  • Mecanisme accés al sòl i cost: compra, exercint el dret al tanteig i retracte.
  • Any: 2020
  • Entitat participant: La Dinamo
  • Localització: Carrer Bruc 8, Lleida.
  • Quantitat habitatges: 30
  • Tipus sòl (solar, edifici, habitatge): edifici rehabilitat
  • Qualificació HPO: SI

La Dinamo Fundació va comprar un edifici al desembre de 2020 per a cedir l’usdefruit a La Closca cooperativa d’habitatge i a la Fundació Habitat3 per a gestionar els habitatges d’emergència.

La compra de l’edifici es va realitzar exercint el dret al tanteig i retracte, que és el dret preferent d’adquirir habitatges que les entitats financeres han adquirit en un procés d’execució hipotecària.  El Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges pro­vinents de processos d’execució hipotecària esta­bleix el dret de tanteig per part de la Generalitat, Ajuntaments i Promotors Socials, com és el cas de La Dinamo.

El marc regulador del tanteig i retracte i l’acord per poder accedir a un préstec bonificat esta­bleixen un conjunt de condicions:

  • La propietat serà temporal per un termini de 75 anys, a partir dels quals els habitatges esdevindran propietat de l’Agència de l’Habi­tatge de Catalunya.
  • Un de cada 7 habitatges s’haurà de destinar a habitatges d’emergència
  • Tots els habitatges s’hauran de qualificar com a Habitatges de Protecció Oficial (HPO), i les persones usuàries n’hauran de complir els requisits i estar inscrites al Registre de Sol·licitants d’HPO del municipi.

 

La Closca