Habitatge dispers al Poble-Sec

Habitatge dispers al Poble-Sec

  • Mecanisme accés al sòl: constitució d’un cens vitalici
  • Any: 2019
  • Entitat participant: La Dinamo,
  • Entitat col·laboradora: FGC Advocats
  • Localització: Poble-Sec, Barcelona

La Dinamo ha desenvolupat un cas pilot consistent en l’adquisició d’un habitatge al Poble Sec a través d’un Cens Vitalici. A través del contracte establert, La Dinamo esdevé propietària de l’immoble i es compromet a abonar una quantia inicial i una mensualitat vitalícia a l’anterior propietària, que manté l’usdefruit vitalici de l’habitatge. Aquest primer model de cens vitalici, finançat amb fons propis, ha de permetre ampliar el parc d’habitatge cooperatiu “dispers” de la ciutat.

La pobresa material afecta fins a un 17,2% de la població major de seixanta-cinc anys a Barcelona. La falta de renda per poder arribar a fi de mes per persones grans propietàries d’un habitatge ha impulsat el mercat privat a oferir mecanismes de monetització de l’habitatge: hipoteques inverses o altres. És possible oferir una alternativa des del sector cooperatiu? En aquest context, des de La Dinamo volem impulsar un programa que tingui en compte les necessitats econòmiques individuals de les persones grans i la necessitat col·lectiva d’incrementar el parc d’habitatge amb ús social, que pugui convertir el patrimoni privat en habitatge cooperatiu de propietat col·lectiva.