Projectes Dinamo

Són grups als quals acompanyem i assessorem depenent del seu nivell de consolidació. Si el grup està consolidat, l’assessorem en les tasques organitzatives, així com en el desenvolupament i resolució de les qüestions jurídiques, econòmiques i arquitectòniques al llarg de tot el procés de promoció.

L’acompanyament al procés de promoció pot ser més concret si el grup ja està força consolidat. Donem suport per a la disposició d’un solar o edifici on impulsar el projecte, la definició dels estatuts socials i constitució de la cooperativa, la definició del model de convivència, i el desenvolupament de l’estructura econòmica i recerca de finançament.

Projectes Dinamo en promoció

Projectes en convivència

Projectes motriu

Projectes en convivència


Mobilització de sòl privat

Projectes als quals hem donat suport ja sigui a través de compra, cessió o donació, impulsant nous projectes d’habitatge cooperatiu en edificis o solars privats.


Suport econòmic a projectes cooperatius

Oferim finançament assequible i amb criteris socials i solidaris a nous projectes i promocions. Donem suport mitjançant subvencions als processos de formació i consolidació de noves organitzacions.

Altres subvencions atorgades

  • Subvenció d’honoraris d’acompanyament a diversos projectes en fase inicial: 6.005,14 €
  • Subvenció financera  2017-2020 al préstec participatiu de La Borda: 2.732,62 €
  • Subvenció al cànon de La Diversa: 7.902,23 €

Suport tècnic a Ajuntaments

Col·laborem amb Ajuntaments i institucions a través de la difusió del model, l’elaboració de propostes per a l’impuls de nous projectes d’habitatge i estudis de viabilitat, així com formació a tècnics i estudis específics.

Impuls de nous projectes cooperatius

Col·laborem amb ajuntaments del territori català per impulsar nous projectes. També estem en contacte amb entitats com l’INCASOL o l’IMPSOL per impulsar nous projectes al territori català. 


Incidència i consolidació del sector

Una de les línies d’actuació de la fundació, és la incidència en l’àmbit de les institucions públiques així com de la societat en general per tal de fomentar l’impuls del model a través de polítiques que promoguin la col·laboració pública cooperativa. Així mateix, treballem per a l’articulació i organització del sector a fi i efecte d’impulsar de manera conjunta el cooperativisme d’habitatge a Catalunya. L’activitat de la fundació en aquest camp queda reflectiva els següents projectes.