Impuls de polítiques de foment

Un dels principis del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús és l’assequibilitat i inclusivitat dels projectes a fi efecte que aquest sigui una alternativa possible especialment per llars amb rendes mitjanes i baixes. Les experiències internacionals ens mostren que per assolir aquest objectiu és imprescindible la col·laboració pública cooperativa i l’existència de programes públics de foment en les diferents etapes de la vida de les cooperatives. A fi i efecte de contribuir i promoure la implicació del sector públic en l’impuls del model des de La Dinamo duem a terme diferents accions i projectes. 

  • Cap a l’escalabilitat del cooperativisme d’habitatge en règim d’ús a través de la col·laboració pública cooperativa. El curs 2018-19, amb el suport de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les cooperatives es du a terme aquest projecte marc que inclou diferents subprojectes, que tenen per objectiu promoure la col·laboració pública cooperativa per a l’impuls del cooperativisme en cessió d’ús. Destacar entre aquests subprojectes, la realització de la publicació Impuls de les cooperatives d’usuàries d’habitatge, disponible a l’apartat de publicacions del web, on se sistematitza les diferents eines de política pública a l’abast dels governs locals per a promoure la creació de projectes cooperatius als municipis. Així mateix, s’inicien els treballs conjunts amb la Direcció General d’Economia Social en una línia de subvencions per a la capitalització dels projectes cooperatius a fi i efecte de facilitar la inclusivitat dels projectes amb la reducció de les aportacions inicials. 
  • Proposta per a la implementació d’un cas pilot de col·laboració pública-cooperativa per a la mobilització de sòl privat de renda lliure cap a habitatge cooperatiu en règim d’ús. A través d’aquesta iniciativa es proposa a l’ajuntament assajar un mecanisme de col·laboració que estimuli la iniciativa privada a la mobilització de patrimoni privat cap a habitatge assequible i no especulatiu, qualificat com a HPO, a través de la participació pública en la titularitat del sòl. Es planteja una experiència pràctica que permeti avançar cap a la idea de sòl comú, que pren de referència, d’una banda, les Community Land Trust, i d’altra banda el “Programa de patrimoni ciutadà d’ús i gestió comunitàries”. Es proposa doncs generar un patrimoni custodiat i compartit per l’administració i l’àmbit cooperatiu i comunitari, destinat a la promoció d’habitatge cooperatiu assequible i preservat, mitjançant el sistema de governança, de les dinàmiques del lliure mercat. 

//