Document inicial Fase Aproximació

  Qui formeu el col·lectiu?

  El col·lectiu i les persones

  El tamany i la composició del grup és un dels aspectes claus del projecte cooperatiu. Tot i així, el grup possiblement anirà variant al llarg del procés, i pot ser que creixi o es redueixi segons les necessitats i evolució del projecte. Els criteris de composició del grup és un dels temes que heu d’abordar col·lectivament: us imagineu un grup que parteixi de la idea d’heterogeneïtat, o que sigui homogeni per resoldre necessitats comunes de les persones que el formen? Quan parlem d’heterogeneïtat, aquesta es pot formalitzar en diversos àmbits: gènere, edat, origen de les persones que formen el grup, tipologia de les Unitats de Convivència,...

  La cooperativa

  La Dinamo acompanya a cooperatives d’usuàries d’habitatge que tenen com a característiques principals:
  – propietat col·lectiva dels habitatges i cessió a través del dret d’ús
  – organització a través de la figura de cooperativa
  – assequibilitat, estabilitat i flexibilitat
  – model comunitari i sostenibilitat
  – apoderament i auto-promoció
  – impuls de l’economia social
  – creació de mecanismes de potenciació del model

  El territori

  Els projectes d’habitatge cooperatiu d’usuàries no només poden resoldre la necessitat d’habitatge de les persones que hi viuen, sinó que són una oportunitat per crear estructures col·lectives arrelades al territori, que participin de les xarxes existents, i que poden impulsar projectes vinculats a l’entorn. El lloc és un dels elements claus del projecte. Pot ser un solar o edifici existent, que sigui de titularitat pública o privada. En cas de voler accedir a sòl de titularitat pública, si aquest està protegit, les Unitats de Convivència hauran de complir els criteris d’accés a l’Habitatge amb Protecció Oficial.

  Com volem viure

  El projecte d’habitatge cooperatiu és una oportunitat per repensar la manera d’habitar i de viure. En tractar-se d’un projecte col·lectiu, podem pensar en diverses esferes de comunitat, des de l’àmbit més privat -l’individu i la Unitat de Convivència-, fins l’àmbit més públic-el carrer, el barri-.

  Segons aquestes esferes, cal definir els valors de la comunitat que volem impulsar, com volem viure. A partir d’aquests valors podrem treballar aspectes que volem desenvolupar com a comunitat, ja sigui a nivell d’espais comunitaris, dinàmiques conjuntes, contractació de serveis comuns, implementació de sistemes d’estalvi energètic, impuls de projectes col·lectius, mecanismes de suport mutu,...

  Característiques econòmiques

  La viabilitat econòmica del projecte cooperatiu és un dels grans reptes a abordar des de l’inici. Cal tenir en compte que els costos del procés de promoció depenen de molts condicionants: si el sòl és públic o privat com a major factor determinant, el lloc on es concreta el projecte -ja que el preu del sòl varia molt en funció del territori, la quantitat d’Unitats de Convivència que integra el grup, si es tracta d’una construcció d’obra nova o la rehabilitació d’un edifici existent, etc.

  L’aportació econòmica que haurà de fer el grup per aconseguir el finançament total del projecte es concreta a través les aportacions inicials a fer front a l’inici de la construcció o rehabilitació (corresponents al 20-30% aproximat del cost total del projecte) i les quotes mensuals a assumir un cop s’entra als habitatges.

  Temporalitat

  El procés de desenvolupament d’un projecte d’habitatge cooperatiu és molt variable. Des de La Dinamo definim el procés a través de les següents fases:

  – aproximació: es crea el nucli impulsor del grup, i aquest s’aproxima al model
  – impuls: fase inicial d’apoderament respecte els diversos àmbits que caldrà
  desenvolupar i definició dels valors del projecte cooperatiu
  – consolidació: definició global del projecte; consolidació del grup, constitució
  de la cooperativa, concreció del lloc, definició dels valors i model de convivència,
  desenvolupament d’estudis previs arquitectònics i pla econòmic inicial
  – materialització: desenvolupament del projecte arquitectònic, concreció del pla
  econòmic, i fase d’obra (construcció o rehabilitació de l’edifici)
  – convivència: entrada a l’edifici i gestió de la cooperativa en els diversos àmbits

  Organització i gestió del procés

  El desenvolupament d’un projecte d’habitatge cooperatiu és un procés llarg, que requereix de molta implicació per part de les persones del grup. És necessari definir inicialment com ens volem organitzar, així com anar treballant els mecanismes de participació, debat i presa de decisions col·lectives per tal que totes les persones puguin prendre partit i se sentin còmodes en el procés.

  //