Edifici a Hostafrancs

Edifici a Hostafrancs

  • Mecanisme accés al sòl i cost: donació i compra.
  • Any: donació 2016, compra 2018
  • Entitat participant: La Dinamo
  • Localització: Barri d’Hostafrancs, Barcelona.
  • Quantitat habitatges: 10
  • Quantitat de locals: 3
  • Tipus sòl (solar, edifici, habitatge): edifici rehabilitat
  • Qualificació HPO: NO

Projecte pilot en el marc del Programa d’impuls a l’Habitatge Cooperatiu Popular en cessió d’ús. La Dinamo hem impulsat aquest primer projecte pilot per tal de crear un precedent i posar en pràctica un mecanisme per a la mobilització de patrimoni privat cap a projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a través d’una convocatòria oberta. La iniciativa ha permès crear una nova experiència d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, La Diversa, afavorint la creació de xarxa entre experiències emergents i la consolidació del model.

A la convocatòria oberta es van presentar 7 projectes, resultant adjudicatària la cooperativa La Diversa. L’edifici, que integra 10 habitatges i 3 locals, ha estat cedit a la cooperativa per un període de vint-i-vuit anys, amb una pròrroga de dos anys més. La Dinamo rep un cànon mensual com a contraprestació a la cessió.

L’edifici va ser rehabilitat integralment l’any 2013, fet que ha permès fer una reducció important en les aportacions inicials i quotes d’ús que assumeixen les Unitats de Convivència de la cooperativa, afavorint l’assequibilitat del projecte.

La Diversa