Properament: presentació d’un cas pilot de cens vitalici!

Properament: presentació d’un cas pilot de cens vitalici!

La pobresa material afecta fins un 17,2% de la població major de 65 anys a Barcelona. La falta de renda per poder arribar a fi de mes per persones grans propietàries d’un habitatge ha impulsat el mercat privat a oferir mecanismes de monetització de l’habitatge: hipoteques inverses o altres.

Arribada l’edat de la jubilació les pensions suposen una caiguda notable de la capacitat adquisitiva de les llars. A Barcelona el 80,4% de les persones majors de 65 anys viuen en habitatges de la seva propietat (76,8% ja l’han pagat en la totalitat i 3,6% tenen pagaments pendents), per bé que el 52,9% d’elles perceben rendes inferiors o iguals a 900€ (fins el 68,0% en el cas de les dones); pateixen pobresa material un 17,2% de les persones majors de 65 anys – percentatge que en el cas de les dones augmenta fins al 20,0% en el conjunt de la ciutat. En aquest context, comencen a emergir ofertes d’hipoteques inverses o altres mecanismes.

 

És possible oferir una alternativa des del sector cooperatiu?

El context actual a la ciutat de Barcelona planteja la necessitat de crear nous mecanismes i estructures que puguin fer front a aquesta situació, així com obra la oportunitat a plantejar solucions que també abordin el destí de la propietat dels habitatges, generant una aposta que no es basi en el lucre de la gestió de l’habitatge. En aquesta línia, des de La Dinamo volem impulsar un programa que tingui en compte tant les necessitats econòmiques individuals de les persones grans, com la necessitat col·lectiva d’incrementar el parc d’habitatge amb ús social, que pugui convertir patrimoni privat en habitatge cooperatiu de propietat col·lectiva.

Properament presentarem un cas de cens vitalici desplegat per La Dinamo al barri del Poble Sec, que ha de permetre ampliar el parc d’habitatge cooperatiu “dispers” de la ciutat, en base a oferir un complement de renda a la seva propietària, i ella cedeix el seu pis a la fundació mantenint-ne l’usdefruit vitalici.