La diversitat en l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: estudi preliminar i propostes

La diversitat en l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: estudi preliminar i propostes

Quotidiana, SCCL, l’Associació Migress i La Dinamo Fundació hem redactat un estudi sobre la diversitat en l’habitatge cooperatiu.

L’estudi té per objectiu fer una primera radiografia sobre la diversitat existent dins l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, així com sobre les desigualtats associades al mateix des de diferents enfocaments:

  • Gènere
  • Diversitat d’origen
  • Discapacitat intel·lectual

Per altra banda, pretén obrir espais de trobada i reflexió amb entitats de la lluita pel Dret a l’Habitatge per obrir diàlegs que facin avançar en els aprenentatges a fer i els objectius compartits. Aquest estudi preliminar ha de permetre realitzar una caracterització del col·lectiu enquestat, així com la relació que tenen les persones amb l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i els projectes que s’estan desenvolupant dins el sector. La voluntat és identificar dificultats, patrons o dinàmiques que s’estiguin donant dins el sector per reflexionar sobre les estratègies necessàries que caldrà dibuixar per abordar-les.

En col·laboració entre La Dinamo Fundació, Quotidiana Cooperativa i Associació MigrESS, es va realitzar una enquesta virtual dirigida a:

  • Persones que viuen en un projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús
  • Persones que busquen un grup per poder viure en un projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús
  • Persones que formen part d’un grup d’habitatge cooperatiu ja consolidat, però que encara no hi conviuen
  • Persones que han format part d ‘un projecte sense conviure-hi però n’han marxat
  • Persones que han conviscut en un habitatge cooperatiu i n’han marxat

L’enquesta es va realitzar durant els mesos de maig, juny i juliol de 2022.

Conclusions

Les conclusions extretes durant l’estudi han evidenciat que el sector de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús no és aliè a les dinàmiques i discriminacions que es donen en la societat. És per això que aquest estudi pretén contribuir a poder dimensionar, de manera inicial, i identificar algunes de les situacions en què es poden estar donant biaixos de gènere, de diversitat d’origen, de discapacitat intel·lectual, entre d’altres.

En ser un sector molt incipient i poc consolidat, la mostra obtinguda és simbòlica, tot i tenir la voluntat de ser una alternativa real als models convencionals d’accés a l’habitatge, fora de les lògiques del mercat privat, a hores d’ara, tot i la gran evolució dels darrers anys, encara és un model residual.

Les principals problemàtiques per accedir a un habitatge cooperatiu en cessió d’ús són el temps que es triga a anar-hi a viure des de la composició del grup, l’aportació inicial i els tràmits i formalitats administratives. Pel que fa a l’aportació inicial i els tràmits, les dones i altres ho perceben com a més preocupant que els homes.

Pel que fa a l’estudi des d’un enfocament de diversitat d’origen, s’evidencia la reduïda presència del col·lectiu dins el model. També s’ha identificat que la majoria de persones que actualment es troben dins de processos d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, són persones que tenen resolta la principal dificultat per garantir els seus drets que és: tenir nacionalitat i contracte laboral. Per aquest motiu s’identifiquen 2 aspectes claus: El coneixement del model per part del col·lectiu migrant i les dificultats d’accedir al model de les persones amb la situació administrativa no resolta.

Pel que fa al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual, s’identifiquen 3 grans problemàtiques que estan suposant motiu d’exclusió, més enllà de la resta de dificultats esmentades: la cartera de serveis socials, el concert de places i el respecte per la màxima autonomia de les sòcies. 

S’identifiquen diversos punts en comú amb el moviment pel Dret a l’Habitatge, sobretot relacionats amb la idea de la desmercantilització de sòl i la recerca de la màxima assequibilitat econòmica dels projectes. Dos dels grans reptes que té el sector de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús actualment.

>Consulta l’estudi complet aquí.