Qualifiquem 40 habitatges privats com HPO

Qualifiquem 40 habitatges privats com HPO

Des de La Dinamo apostem per garantir el manteniment de la propietat col·lectiva. El fet de mantenir la propietat de forma col·lectiva com a aposta per la generació d’un patrimoni comú i indivisible entre les sòcies, així com l’accés a l’habitatge a través d’un dret d’ús, són els elements singu­lars i diferencials del model que impulsem. Es tracta, per tant, d’un sistema no especulatiu, en què l’habitatge sempre es considera com un bé d’ús.

En el context actual, amb un sector de l’habitatge cooperatiu encara emergent i amb escasses polítiques públiques a favor del model, es preveu que determinades capes de la població tinguin dificultats per satisfer unes aportacions inicials de capital substancials o, fins i tot, per fer front a les quotes d’ús.

Per això i amb l’objectiu d’universalitzar el model, comptem amb un programa específic d’impuls a l’Habitatge Cooperatiu Popular, per afavorir l’accés a l’habitatge cooperatiu a població en franges de renda més reduïda. Dins del programa els projectes presenten unes entrades reduïdes i unes quotes mensuals inferiors als lloguers de mercat, i les seves sòcies usuàries compleixen unes determinades condicions de renda i patrimoni.

En el marc del programa descrit, hem impulsat dos projectes per tal de crear precedents i posar en pràctica diversos mecanismes per a la mobilització de patrimoni privat cap a projectes d’Habitatge Cooperatiu en cessió d’ús.  Fins ara hem aconseguit que 40 habitatges privats es qualifiquin com a HPO.

La Diversa: Primer projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús amb sòl privat urbà de Barcelona.

La Diversa és l’adjudicatària d’una convocatòria oberta impulsada per La Dinamo per a la cessió d’un edifici propietat de la fundació. L’edifici està rehabilitat integralment, fet que ha permès una reducció important de les aportacions inicials i quotes d’ús que han d’assumir les Unitats de Convivència, afavorint l’assequibilitat del projecte.

La Diversa es constitueix el novembre de 2018 i conviu a l’edifici des de desembre de 2018. La cooperativa gestiona els 10 habitatges qualificats com a HPO i 3 locals de l’edifici. A la planta baixa s’hi ubica la PAH Barcelona i la seu de l’Associació AADAS, contra la violència sexista. Es tracta d’un projecte que promou la solidaritat interna i la voluntat d’arrelar-se al barri com a acte de resistència. La seva intenció és construir un veïnat amic i poder incidir en la vida de Sants, per això durant la pandèmia ja van engegar una xarxa de suport mutu amb altres projectes propers de la zona.

La Closca: Primer projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Lleida.

És el resultat d’una col·laboració pública privada (La Dinamo Fundació, Ponent Coopera, Ajuntament de Lleida, Fundació Habitat3, Agència de l’Habitatge de Catalunya i La Closca – Cooperativa d’habitatge) per a impulsar el primer projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Lleida. És la primera vegada que la ciutat compta amb una iniciativa d’aquest tipus, l’objectiu principal és l’impuls d’un projecte que contribueix a la lluita pel dret a l’habitatge i incentiva l’habitatge assequible i inclusiu.

La Dinamo ha comprat un edifici, exercint el dret al tanteig i retracte, que és el dret preferent d’adquirir habitatges que les entitats financeres han adquirit en un procés d’execució hipotecària. El finançament de la compra s’aconsegueix gràcies a l’Acord Marc que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya té establert amb l’Institut Català de Finances per a fomentar que aquest tipus d’adquisicions es destinin a habitatge social.

L’edifici adquirit va ser construït el 2008, està totalment acabat i no s’ha arribat a ocupar mai. Inclou 30 habitatges que també s’han qualificat com HPO i a través d’una cessió d’usdefruit, 24 habitatges els gestiona La Closca cooperativa d’habitatge i 6 habitatges d’emergència seran gestionats per la Fundació Habitat3.

Convertir patrimoni privat en habitatge cooperatiu, treient-lo del mercat especulatiu és una de les eines a través dels quals La Dinamo vol consolidar el model en el territori. És així que esperem que amb el suport de la nostra base social, i les entitats del sector, puguem continuar recuperant habitatges del mercat privat per donar-los ús social, i garantir la propietat col·lectiva.